SALGS & LEVERINGS BETINGELSER

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR

Thygesen & Birk Fabrics A/S

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser:
Med mindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med Thygesen FABRICS A/S (herefter kaldet TB Fabrics), sker ethvert salg udelukkende på nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. Nedenstående betingelser er således gældende, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i købers gældende, almindelige bestemmelser eller andre af køber udfærdigede dokumenter.

2. Tilbud:
Tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køberen ikke er Thygesen i hænde inden 30 dage fra tilbudets datering. Såfremt andet ikke er aftalt, er et tilbud gældende i 3 mdr.

3. Levering:
Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse fældende incoterms, p.t. Incoterms 2000. TB Fabrics forbeholder sig ret til at levere ordrer med en
margin på:
+25% / – 10% ved ordrer under 66 kg / 200 meter pr. farve
+10% / – 10% ved ordre under 200 kg / 600 meter pr. farve
+5% / – 5% ved ordre over 200 kg / 600 meter pr. farve
med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Der tages sædvanligt forbehold for strejke og force majeure. I de nævnte tilfælde forbeholder TB Fabrics sig ret til at annullere ordren eller udskyde leveringen uden i den anledning at være forpligtet til at erstatte eventuelle dokumenterede tab som følge heraf. Ordrer, som er forsinket i levering i mere end 30 dage, kan annulleres af køber. Hvis sådan annullering ønskes, skal dette
meddeles skriftligt til TB Fabrics. Såfremt skriftlig annullering ikke foretages, kan køber ikke returnere modtagne varer med påberåbelse af forsinket levering. Ved købers annullering er TB Fabrics ikke forpligtet til at betale erstatning for meromkostninger, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Thygesen har handlet groft uagtsomt, i hvilket tilfælde erstatningen ikke kan overstige 10% af den aftalte købspris. Såfremt det er aftalt, at TB Fabrics skal sørge for forsendelsen af varen, sker forsendelsen på den måde, som TB Fabrics til enhver tid finder mest hensigtsmæssig. Salg i meter: Det fakturerede antal meter er baseret på måling i forbindelse med efterbehandlingen af den pågældende vare. Evt. afvigelser fra dette der kan forekomme pga. transport og under videreforarbejdning er TB Fabrics uvedkommende.

4. Betaling:
Betaling sker i henhold til ordrebekræftelse. Ved overskridelse af betalingsfristen er køber pligtig til at svare renter af de forfaldne beløb efter den af TB Fabrics til enhver tid fastsatte rentesats, der p.t. udgør 2,0% pr påbegyndt måned, ligesom TB Fabrics tillige kan forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for, at betalingen finder sted på en af TB Fabrics fastsat betalingsdag. Betalinger finder sted på TB Fabrics adresse (Marsvej 5, DK-7430 Ikast). Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, forbeholder TB Fabrics sig ret til at holde andre iordreværende, men endnu ikke effektuerede leverancer og/eller delleverancer tilbage, samt hindre overgivelse af leverede varer, indtil køber har berigtiget alle restancer inkl. renter og omkostninger.

5. Kvalitet:
I forbindelse med råvaresalg fraskriver TB Fabrics sig ethvert ansvar i forbindelse med videreforarbejdning, såfremt varen ikke forarbejdes i henhold til de af TB Fabrics angivne forskrifter, herunder hvilket farveri, der kan anvendes. Salget sker i henhold til foreviste prøver, og den til hver kvalitet tilhørende produktspecifikation, og TB Fabrics fraskriver sig ansvaret for afvigelser med hensyn til kvalitet og farve, når sådanne afvigelser ikke overstiger, hvad der ifølge indhentet udtalelse fra en uvildig produktionsindstillet branchekyndig må anses for branchemæssigt sædvanligt. Under indvejning af råvarer er der taget hensyn til varens fugtindhold.

6. Undersøgelsespligt og reklamation:
Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Såfremt varen leveres andetsteds end på købers forretningsadresse, har køber pligt til at foranledige varen undersøgt straks ved modtagelsen. Hvis køber på baggrund af undersøgelsen påberåber sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han, for så vidt angår synlige mangler, reklamere skriftligt over for TB Fabrics senest 7 dage efter levering med lufttransport el. lastbil og senest 3 dage efter levering med skib. Hvad angår skjulte fejl, som først konstateres under forarbejdning, skal produktionen straks indstilles og reklamation afgives. TB Fabrics vil da straks foretage undersøgelse af varerne og vurdere mulighederne for udbedring/omlevering. Køber har ikke krav på erstatning for varer der er forarbejdede. En reklamation skal indeholde nøjagtig angivelse af hvori fejl
og mangler består og skal være ledsaget af prøver eller andet, hvorved TB Fabrics sættes i stand til at vurdere det påklagede forhold. Ved de af Thygesen anerkendte reklamationer er TB Fabrics alene forpligtet til ombytning henholdsvis kreditering efter TB Fabrics eget valg. TB Fabrics påtager sig ikke ansvar udover værdien af de af TB Fabrics leverede varer og TB Fabrics er under ingen omstændigheder ansvarlig for omkostninger, fordyrende dækningskøb fra anden side, driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab.
TB Fabrics er kun ansvarlig for personskade, som indtræder efter overtagelsen, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af TB Fabrics eller andre som TB Fabrics har ansvaret for. TB Fabrics er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder efter overtagelsen medens leverancen er i købers besiddelse. TB Fabrics er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er TB Fabrics ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre på samme betingelser som for personskade.

7. Aftaler med Thygesen & Birk Fabrics A/S:
En ordre anses for accepteret af TB Fabrics, når der er udstedt en ordrebekræftelse.

8. Ejendomsret:
Ejendomsretten til de leverede varer bliver hos TB Fabrics, indtil fuld betaling er sket. Såfremt der efter TB Fabrics vurdering er risiko for, at køber ikke vil være i stand til at betale for leverancen til forfaldstid, må TB Fabrics tilbageholde ikke-leverede varer indtil det tidspunkt, hvor TB Fabrics er sikret en tilfredsstillende garanti for betaling.

9. Lovvalg og værneting:
Enhver tvist, der måtte opstå vedrørende leveringsbetingelser eller i øvrigt vedrørende leverancer fra TB Fabrics afgøres endeligt ved retten i Herning eller ved Vestre Landsret.
Eventuelle tvister afgøres i henhold til dansk rets regler.